top of page

Online-annonseringsavtal

Detta onlineannonseringsavtal träder i kraft det datum och för den period du har köpt genom att betala till CETV Network Inc. eller CETV ("Avtalet") ingås av och mellan ("Annonsören") och CETV Network Inc. ("utgivaren" och tillsammans med annonsören "parterna"). SOM BEAKTAR att utgivaren publicerar annonser för webbplatser på förläggarens webbplatser; SOM BEAKTAR att annonsören vill engagera utgivaren i syfte att publicera en annons på webbplatsen för annonsörens räkning (”annonsen”) på de villkor som anges i fakturavillkoren och genom att acceptera detta onlineavtal.

1. SOM BEAKTAR att utgivaren vill publicera annonseringen på vår (a) webbplats (er) och samtycker till att göra det under villkoren i detta avtal och med beaktande av att vardera parten är behörig behörig och kapabel att ingå detta avtal. Med hänsyn till ovanstående skäl och de ömsesidiga löften och fördelar som ingår här överensstämmer parterna härmed följande: 1. SYFTE. Annonsören engagerar härmed utgivaren och utgivaren accepterar härmed ett sådant engagemang för att utföra de tjänster som beskrivs i fakturavillkoren (avtalet).

2. ERSÄTTNING. Den totala ersättningen för tjänsterna ska vara som anges i e-postfakturan. Betalningar ska göras enligt betalningsplanen som anges i e-postfakturan.

3. TERM. Detta avtal träder i kraft från och med ikraftträdandedagen och ska fortsätta att gälla, om inte annat sägs upp i enlighet med e-postfakturan.

4. ANSVAR. (a) Av förläggaren. Utgivaren samtycker till att göra något av följande: (i) Placera och publicera Annonsen på webbplatsen som beskrivs i detta avtal och fakturan. Utför tjänsterna på ett arbetande sätt och med professionell omsorg och skicklighet, med fullt utbildad, skicklig, kompetent och erfaren personal. (iii) Använd bästa ansträngningar för att underhålla webbplatsen och för att minimera eventuell driftstopp eller fel som påverkar eller den konstanta visningen av annonsen under perioden. (iv) Upprätthålla en kommersiellt rimlig metod för att samla in information och data relaterad till användningen och prestandan av Annonsen, och rapportera sådan information till Annonsören som beskrivs i e-postfakturan. Annonsören godkänner att göra vart och ett av följande: (i) Ge all hjälp och samarbete till utgivaren för att göra det möjligt för utgivaren att placera och publicera annonsen på webbplatsen. (ii) Ge initial information och leverera Annonsen inom (30) dagar efter ikraftträdandedatumet ("Initialannonsering"). Skicka en fullständig annonsering till utgivaren med acceptabel kvalitet, innehåll och format, som beskrivs mer detaljerat i e-postfakturan och som anges på förläggarens webbplats.

5. KONFIDENTIELL INFORMATION. Varje part samtycker till under perioden och därefter [under en period av fem år] att hålla strikt förtroende och inte använda, förutom för parternas fördel eller enligt lag, eller att avslöja för någon person, företag, eller företag utan föregående skriftligt tillstånd från den andra parten, någon konfidentiell information. ”Konfidentiell information” avser någon av parternas skyddade information, tekniska data, affärshemligheter eller kunskap, inklusive, men inte begränsat till, rapporter, forskning, produktplaner, produkter, tjänster, kundlistor, marknader, programvara, utveckling , uppfinningar, processer, formler, teknik, mönster, ritningar, teknik, hårdvarukonfigurationsinformation, marknadsföring, ekonomi eller annan affärsinformation som den andra parten avslöjar till en part, antingen direkt eller indirekt. Varje part får använda den konfidentiella informationen i den utsträckning som är nödvändig för förhandlingar, diskussioner och samråd med den andra partens personal eller auktoriserade ombud eller för något annat ändamål som varje part hädanefter kan auktorisera skriftligen. På begäran av endera parten måste den andra parten omedelbart returnera alla kopior av konfidentiell information som mottagits från parten och måste omedelbart förstöra all annan konfidentiell information som utarbetats av den i samband med detta avtal, inklusive, utan begränsning, eventuella anteckningar, rapporter, eller andra dokument.

6. PARTERS FÖRETRÄDEN OCH GARANTIER. (a) Parterna representerar och garanterar på följande sätt: (i) Varje part har full makt, fullmakt och rätt att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. (ii) Detta avtal är en laglig, giltig och bindande skyldighet för varje part, verkställbar mot den i enlighet med dess villkor (förutom vad som kan begränsas av konkurs, insolvens, moratorium eller liknande lagar som påverkar borgenärernas rättigheter i allmänhet och rättvisa åtgärder ). (iii) Att ingå detta avtal kommer inte att bryta mot stadgan eller stadgarna för någon av parterna eller något väsentligt avtal som parten också är part i. (b) Förläggaren representerar och garanterar härmed enligt följande: (i) Tjänsterna ska utföras i enlighet med och ska inte bryta mot tillämpliga lagar, regler eller regler, och förläggaren ska erhålla alla tillstånd eller behörigheter som krävs för att följa sådana lagar, regler eller förordningar. (ii) Utgivaren ska meddela annonsören om alla ändringar på webbplatsen som [väsentligt] skulle förändra målgruppen eller storleken. De tjänster som krävs enligt detta avtal ska utföras av utgivaren eller förläggarens personal, och annonsören är inte skyldig att anställa, övervaka eller betala några assistenter för att hjälpa utgivaren att utföra sådana tjänster. (iv) Utgivaren ansvarar för att betala alla vanliga och nödvändiga kostnader för sin personal. (c) Annonsören representerar och garanterar härmed på följande sätt: (i) Annonsören kommer att betala i tid av belopp som förtjänats av utgivaren enligt detta avtal och som beskrivs i e-postfakturan. Annonsören ska meddela utgivaren om alla ändringar i dess förfaranden som påverkar förläggarens skyldigheter enligt detta avtal minst 30 dagar innan sådana ändringar genomförs. (iii) Annonsören ska ge sådant annat stöd till utgivaren som det anser rimligt och lämpligt. (iv) Innehållet som innehåller varje Annons och varje webbplats som annonseras av sådan Annons (var och en, en "Annonserad Webbplats") är inte ärekränkande, diskriminerande, våldsam eller obscent, utgör inte falsk reklam, begär olagligt beteende eller bryter mot tillämpliga lagar , regler eller förordningar. (v) Annonsören har rätt att sälja de produkter eller tjänster som ingår i annonsens innehåll. 8. INTELLEKTUELL EGENDOM. (a) Ingen intrång i immateriella rättigheter från annonsören. Annonsören representerar för utgivaren och garanterar villkorslöst att all text, grafik, foton, mönster, varumärken, hyperlänkar eller annat innehåll som innehåller (i) Annons och (ii) Annonserad webbplats ägs av Annonsören, eller att Annonsören har tillstånd från den rättmätiga ägaren att använda vart och ett av dessa element, och kommer att hålla skadelös, skydda, skada och försvara utgivaren och dess underleverantörer från allt ansvar (inklusive advokatavgifter och rättegångskostnader), inklusive eventuella anspråk eller mål, hotade eller faktiska, som härrör från användningen av sådana element som tillhandahålls av annonsören. Annonsören förklarar vidare för utgivaren att alla domännamn eller webbadresslistor för en annonserad webbplats inte bryter mot, utspäd eller på annat sätt bryter mot tredje parts rättigheter eller varumärken. (b) Ingen intrång i immateriella rättigheter från utgivaren. Förläggaren representerar gentemot annonsören och garanterar villkorslöst att all text, grafik, foton, mönster, varumärken, hyperlänkar eller annat innehåll på webbplatsen ägs av utgivaren, eller att utgivaren har tillstånd från den rättmätiga ägaren att använda var och en av dessa delar, och kommer att hålla skadelös, skydda, skada och försvara Annonsören och dess underleverantörer från allt ansvar (inklusive advokatavgifter och rättegångskostnader), inklusive eventuella anspråk eller mål, hotade eller faktiska, som härrör från användningen av sådana element som tillhandahålls av utgivaren. Utgivaren förklarar vidare för annonsören att webbplatsens domännamn eller URL-adress inte bryter mot, utspäd eller på annat sätt bryter mot tredje parts rättigheter eller varumärken. (c) Annonsörers äganderätt. All text, grafik, foton, mönster, varumärken, servicemärken, handelsnamn, hyperlänkar eller annat innehåll som omfattar annonsering som tillhandahålls, leasas eller licensieras till utgivaren med avseende på utgivarens prestanda av tjänsterna är annonsörens enda egendom. , och utgivaren har inget ägande eller andra immateriella rättigheter till eller till sådana objekt. Utan föregående skriftligt medgivande från annonsören kommer förläggaren inte att använda eller nämna annonsörens namn eller publicera eller distribuera material som tillhandahålls, hyrs ut eller licensieras till utgivaren för något syfte som inte anges i detta avtal.

7. Utgivares äganderätt. All text, grafik, foton, mönster, varumärken, hyperlänkar eller annat innehåll på webbplatsen tillhör utgivaren och annonsören har inga äganderätt eller andra immateriella rättigheter till eller till.

8. INLÄMNING FÖR ANNONSER. (a) Leverans av reklam. Materialet som omfattar den första annonsen [och eventuell ersättningsannons, som sådan term definieras i detta avtal eller genom e-postfakturan måste levereras till utgivaren elektroniskt via e-post till artwork@iaje.net [eller, om filerna är för stora för att elektronisk leverans kan andra onlinetjänster som Google eller Box användas.

Annonsformat. Den inledande annonseringen [och alla ersättningsannonser, som sådan term definieras i detta avtal eller via e-postfaktura, ska vara i den form som anges av utgivaren.

9. GRANSKNING AV ANNONSERINGEN; AVVISNING OCH BORTTAGNING. (a) Rätt till granskning. Utgivaren har rätten, men inte skyldigheten, att granska den initiala annonsen [och eventuell ersättningsannons] men tar inte ansvar för eventuella fel, felaktigheter eller olämpligt innehåll i någon annons. (b) Rätt att avvisa, ta bort eller ändra. Utgivaren har rätten, men inte skyldigheten, att med rimlighet avvisa eller ta bort annonser från webbplatsen som den i god tro anser: (i) skickas inte i enlighet med standarden i Antique Jewelry Magazine eller Jewelry12.com. (ii) inte fungerar på eller är kompatibel med Webbplatsen utan utgivarens fel; (iii) innehåller eller länkar webbplatsen till pornografiskt, hatrelaterat, våldsamt eller annat innehåll som utgivaren rimligen anser vara anstötligt; (iv) bryter mot tillämpliga lagar, regler och / eller regler [eller någon av förläggarens policyer]; och / eller (v) bryter mot annonsörens uttalanden enligt detta avtal. (c) Meddelande. Utgivaren kommer att skriftligen meddela annonsören om avslag eller borttagande av Annonser som gjorts enligt ovan och orsaken till detta inom några dagar efter] [omedelbart efter] [omedelbart efter] sådant avslag eller borttagning (”Meddelande om avslag på reklam”). När det är möjligt ska meddelandet om avvisande av annonser också i tillräcklig detalj specificera alla ändringar, inklusive tillägg, raderingar eller andra ändringar, som utgivaren rimligen begär för att möjliggöra publicering av sådan annonsering på webbplatsen. (d) Inlämning på nytt; Alternativ inlämning. (i) Efter mottagandet av ett meddelande om avslag på annonsering kan annonsören omedelbart antingen (i) modifiera annonsen och skicka den igen till utgivaren eller (ii) skicka in en alternativ annons för publicering på webbplatsen [; förutsatt dock att återinlämnande av sådan Annons eller inlämning av en alternativ Annons inte kommer att räknas med i det antal Ersättningsannonser som tillåts enligt avtalet eller anges i e-postfakturan.

10. SKADELÖSNING. (a) av annonsören av utgivaren. Utgivaren ska hålla skadegöraren och hålla Annonsören skadlig och dess befäl, medlemmar, chefer, anställda, ombud, entreprenörer, underlicensägare, dotterbolag, dotterbolag, efterträdare och tilldelar från och mot alla skador, skulder, kostnader, kostnader, fordringar och / eller domar, inklusive, utan begränsning, rimliga advokatavgifter och utbetalningar (tillsammans "påståendena") som någon av dem kan drabbas av eller ådra sig och som uppstår eller främst beror på (i) allvarlig oaktsamhet eller uppsåtlig uppförande av Utgivare som härrör från eller är förknippat med förläggaren som utför sina uppgifter enligt detta avtal, eller (ii) förläggarens överträdelse av någon av sina skyldigheter, avtal eller skyldigheter enligt detta avtal. (b) Av utgivaren av annonsören. Annonsören ska gottgöra och hålla förläggaren skadlig från och mot alla anspråk som den kan drabbas av eller ådra sig och som uppstår eller beror främst på (i) publiceringen av Annonserna på webbplatsen enligt detta avtal eller (ii) e-postfaktura till Online Advertising Agreement som bryter mot någon av dess skyldigheter, avtal eller skyldigheter enligt detta avtal; förutsatt att inget av föregående resultat härrör från eller härrör från utgivarens handlingar eller handlingar.

11. FÖRBINDELSENS NATUR. Parterna är överens om att ingenting i detta avtal ska tolkas som att det skapar ett joint venture, partnerskap, franchise, agentur, arbetsgivare / anställd eller liknande förhållande mellan parterna, eller som bemyndigande för någon av parterna att agera som den andra partens ombud. Ingenting i detta avtal ska skapa någon skyldighet mellan någon av parterna och en tredje part.

12 ÄNDRINGAR. Ingen ändring, ändring eller modifiering av detta avtal är giltigt såvida det inte är skriftligt och undertecknat av båda parter.

13. UPPDRAG. Ingen av parterna får utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten överlåta, lägga ut underleverantörer eller delegera sina skyldigheter enligt detta avtal, förutom att utgivaren kan överföra rätten att erhålla alla belopp som kan betalas till den för sina tjänster enligt detta avtal. , vilken överföring kommer att träda i kraft först efter att annonsören mottagit ett skriftligt meddelande om sådan överlåtelse eller överföring.

14. EFTERFÖLJARE OCH UPPDRAG. Alla hänvisningar i detta avtal till parterna ska anses innehålla, i tillämpliga fall, en hänvisning till deras respektive efterträdare och tilldelar bestämmelserna i detta avtal.

bottom of page